ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံသို႕ ပံုမွန္ (တရား၀င္) လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာလုပ္ကုိင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဆင့္မ်ား

အဆင့္ (၁) - ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ (Passport for Job) ေလွ်ာက္ထားျခင္း စာေမးပြဲေလွ်ာက္လႊာထုတ္ယူရာတြင္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္သည္ Passport for Job (PJ) စာအုပ္ျဖင့္သာ ထုတ္ေပးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ျပီး၊ PJ ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ အစိုးရျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီသို႔ ျပည္ပအလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္ကတ္ျပား (ပံုစံ-၂) ႏွင့္အတူ လာေရာက္၍ ေထာက္ခံခ်က္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ သည္။

အဆင့္ (၂) - ကိုရီးယားဘာသာစကား အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ ေလွ်ာက္လႊာထုတ္ယူ/တင္သြင္းျခင္း
ကိုရီးယားဘာသာစကား အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ EPS-TOPIK ေျဖဆိုရန္အတြက္ ဦးစြာ ေလွ်ာက္လႊာ ထုတ္ယူ/တင္သြင္းျခင္း ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

အဆင့္ (၃) - ကိုးရီးယားဘာသာစကား အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲေျဖဆိုျခင္း
သတင္းစာႏွင့္ မီဒီယာမ်ားတြင္ EPS-TOPIK ကိုရီးယားဘာသာစကား အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲက်င္းပမည့္ အစီအစဥ္ကို ေၾကျငာမည္ျဖစ္ျပီး ၄င္းေၾကျငာခ်က္အရ စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ေခၚဆိုသည့္အခါ ေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္းျပီး သတ္မွတ္ထားသည့္ေန႕ရက္၊ ေနရာတြင္ ေျဖဆိုရပါမည္။

အဆင့္ (၄) - ေဆးစစ္ျခင္း နွင့္ ေဆးေအာင္လွ်င္အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ တင္ျခင္းး
စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ားအား လုပ္ငန္းအလိုက္ အေျခခံကၽြမ္းက်င္မႈစစ္ေဆးျခင္း၊ ကိုယ္လက္ၾကံ႕ခိုင္မႈနွင့္ လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္း၊ Competency Test စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါမည္။ အျပီးသတ္ ေအာင္စာရင္းတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားအား အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး သတ္မွတ္ေဆးခန္းမ်ားတြင္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈ ခံယူရပါမည္။

အဆင့္ (၅) - တန္းစီဇယားျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာေစာင့္ဆုိင္းျခင္း
က်န္းမာေရး စစ္ေဆးေအာင္ျမင္သူမ်ားအား အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာစိစစ္လက္ခံ၍ အစိုးရျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ေအဂ်င္စီနွင့္ HRD Korea ႏွစ္ဖက္တုိ႕မွ စိစစ္ျပီး တန္းစီဇယား မွတ္တမ္း ျပဳစုထားရွိပါမည္။ ကိုရီးယား အလုပ္ရွင္တို႕က ေရြးခ်ယ္ခန္႕ထားလိုသည့္ အမည္စာရင္း အေၾကာင္းၾကားခ်က္ ရရွိပါက သက္ဆိုင္သူ အလုပ္သမားမ်ားအား ဆက္သြယ္ေခၚယူပါမည္။ အလုပ္ရွင္မွ ေရြးခ်ယ္သူမ်ားသာလွ်င္ အလုပ္ေခၚစာက် မည္ျဖစ္သည္။

အဆင့္ (၆) - အလုပ္အကိုင္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း
ဆက္သြယ္ေခၚယူျခင္းခံရသူမ်ားအား အစိုးရျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီရံုးမွ အလုပ္အကိုင္စာခ်ဳပ္ Standard Labour Contract ခ်ဳပ္ဆုိရန္လုိအပ္မႈနွင့္ စာခ်ဳပ္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပည့္ျပည့္စံုစံုရွင္းရွင္း လင္းလင္း ေျပာၾကားမည္ျဖစ္ျပီး ကာယကံရွင္ သေဘာတူလက္ခံပါက စာခ်ဳပ္အားလက္မွတ္ေရးထုိးေစ၍ HRD Korea သို႔ျပန္လည္ေပးပို႕ပါမည္။ သို႕မွသာ ကိုရီးယားအလုပ္ရွင္မွ ျပည္၀င္ခြင့္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရန္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

အဆင့္ (၇) - လုပ္ငန္းခြင္အၾကိဳသင္တန္းတက္ေရာက္ျခင္း
စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးျပီးသူမ်ားအား ကိုရီးယားလုပ္ငန္းခြင္ အၾကိဳသင္တန္းတက္ေရာက္ေရးအတြက္ ေအဂ်င္စီမွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ လုပ္ငန္းခြင္အၾကိဳသင္တန္း ၆-ရက္ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ တက္ ေရာက္ရမည္။ ကိုရီးယားတြင္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားခြင့္ရေၾကာင္း အတည္ျပဳ ျပန္ၾကားခ်က္ CCVI (Certificate for Confirmation of Visa Issuance) ရရွိသူမ်ားသည္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈ ထပ္မံျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေအဂ်င္ စီသို႕ သတ္မွတ္၀န္ေဆာင္မႈစရိတ္ ေပးသြင္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

အဆင့္ (၈) - ခံ၀န္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မထြက္ခြာမီ ကာယကံရွင္လုပ္သား၊ မိဘေဆြမ်ိဳး ရင္းခ်ာမ်ားသည္ ေအဂ်င္စီတြင္ ခံ၀န္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္ ျဖစ္ျပီး၊ ေျမာက္ဒဂံုပင္လံုခန္းမတြင္ ျပည္ပအလုပ္အကိုိင္အလုပ္သမား သက္ေသခံ ကတ္ျပား ထုတ္ယူရပါမည္။

အဆင့္ (၉) - ကိုရီးယား သမၼတႏိုင္ငံသို႕ထြက္ခြာျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာမည့္ေန႕ရက္၊ ေလယဥ္ခရီးစဥ္မ်ားကို ၾကိဳတင္အသိေပးမည္ျဖစ္ျပီး ထြက္ခြာမည့္ ေန႕ရက္တြင္ ေအဂ်င္စီ၏ တာ၀န္ရွိအရာထမ္းမ်ားက ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္သို႔ လိုက္ပါ ပို႕ေဆာင္၍ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားသတင္းပို႕ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အား လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။

အဆင့္ (၁၀) - ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိျခင္း
ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ အင္ခၽြန္းေလဆိပ္တြင္ ျမန္မာအလုပ္သမားသံအရာရွိ နွင့္ HRD Korea မွ တာ၀န္ရွိ သူမ်ားက ေစာင့္ၾကိဳ၍ သင္တန္းေက်ာင္းသို႕ ပို႕ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္း၊ ၂ ညအိပ္ ၃ရက္သင္တန္း တက္ေရာက္ျပီးပါက လုပ္ငန္းခြင္အသီးသီးသို႔ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ ရပါမည္။