ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္႐ံုးမ်ား၏ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ လိပ္စာမ်ား

စဥ္

လိပ္စာ

တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား

ဖုန္း

 

ဆရာစံလမ္းႏွင့္ စက္မႈ(၁) လမ္းေထာင့္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ရန္ကုန္

၀၁ ၅၄၆ ၂၆၅

 

ပခ/၄၀-၄၁၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီလမ္း၊ ကံလွရပ္ကြက္၊ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္။

ေနျပည္ေတာ္

၀၆၇ ၂၂၁၆၃

 

 

အကြက္ ၄၁၈၊ ၁၂ လမ္း၊ ၆၄ x ၆၆ ၾကား၊ ေဒါနဘြားရပ္ကြက္၊ ေအာင္ေျမသာဇံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလး။

မႏၱေလး

၀၂ ၆၀၃၃၄

 

ရြာသစ္ပြဲႀကိဳရပ္ကြက္၊ ေဆး႐ံုလမ္း အေနာက္ဘက္၊ မေကြး။

မေကြး

၀၆၃ ၂၆၆၀၀

၀၆၃ ၂၃၆၉၁

ေလဆိပ္လမ္း၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕။

ရခိုင္

၀၄၃ ၂၄၃၁၉

 

အမွတ္ (၁၁၁)၊ ဗႏၶဳလလမ္း၊ ႐ံုးႀကီးလမ္း၊ ပဲခူးၿမိဳ႕။

ပဲခူးတိုင္း

၀၅၂ ၂၁၀၅၀

၀၅၂ ၂၁၀၁၁၀

သစၥာလမ္း၊ ၅ ရပ္ကြက္၊ ပုသိမ္။

ဧရာဝတီ

၀၄၂ ၂၁၂၆၆

၂၅၂ ၁၃၅

႐ံုးႀကီးလမ္း၊ ႐ံုးႀကီးရပ္ကြက္၊ မံုရြာ။

စစ္ကိုင္း

၀၇၁ ၂၁၅ ၆၄

၀၇၁ ၂၁၀၁၇

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ သီတာရပ္ကြက္၊ ျမစ္ႀကီးနား။

ကခ်င္

၀၇၄ ၂၂၅၂၂

 

၁၀

ျပည္နယ္မီးသတ္႐ံုးလမ္း၊ ေဈးသစ္ရပ္ကြက္၊ ဟားခါးၿမိဳ႕။

ခ်င္း/ဟားခါး

၀၇၀ ၂၁၁၄၉

 

၁၁

အမွတ္ (၂၉၁)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊ ေတာင္ႀကီး။

ရွမ္း/ေတာင္ႀကီး

၀၈၁ ၂၁၂၁၀

 

၁၂

႐ံုးႀကီးလမ္း၊ နယ္ေျမ (၇)၊ ၁ ရပ္ကြက္၊ လား႐ႈိး။

ရွမ္း/လား႐ႈိး

၀၈၂ ၂၃၀၅၇

၀၈၂ ၃၀၆၅၆

၁၃

ေတာင္ႀကီးလမ္း၊ ၅ ရပ္ကြက္၊ က်ိဳင္းတံုး။

ရွမ္း/က်ိဳင္းတံု

၀၈၄ ၂၁၀၂၀

 

၁၄

ေဆး႐ံုလမ္း၊ မင္းစုရပ္ကြက္၊ လြိဳင္ေကာ္။

ကယား

၀၈၃ ၂၁၀၆၇

 

၁၅

အရာေတာ္လမ္း၊ ေမာင္ငံရပ္ကြက္၊ ေမာ္လၿမိဳင္။

မြန္

၀၅၇ ၂၇၆၆၆

၀၅၇ ၂၅၇၀၂

၁၆

သီရိလမ္း၊ အထက (၄) ေက်ာင္းလမ္းေထာင့္၊ ၄ ရပ္ကြက္၊ ဘားအံ။

ကရင္

၀၅၈ ၂၁၄၈၂

 

၁၇

သစ္ေတာ႐ံုးလမ္း၊ ေဗ်ာေတာဝရပ္ကြက္၊ ထားဝယ္။

တနသၤာရီ

၀၅၉ ၂၁၀၈၆