ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕ (training visa) ျဖင့္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ မည္ဆိုပါက လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္မ်ား

အဆင့္ (၁) အလုပ္ေလွ်ာက္ရန္ ဆက္သြယ္စံုစမ္းျခင္း
ေဒသတြင္းရွိ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အလုပ္သမားရွာေဖြေရးရံုးမ်ား (သို႔မဟုတ္) ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ လုပ္ငန္း လုိင္စင္ရ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး အက်ိဳးေဆာင္ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ သင္ေနထုိင္ရာ ေက်းရြာ၊ ျမိဳ႕မ်ားရွိ ယင္းေအဂ်င္စီမ်ား၏ နယ္ေျမခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသို႕ သြားေရာက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တယ္လီဖုန္း ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္၍ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ သို႕တရား၀င္ အလုပ္သမားေခၚယူသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အေၾကာင္းစံုစမ္းပါ။

အဆင့္ (၂) ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားျခင္း
ရန္ကုန္ (သို႕မဟုတ္) မိမိေနထုိင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးရွိ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ ထားရာ သတင္းထပ္ဖြဲ႕ရံုးမ်ားသို႕ သြားေရာက္၍ (PJ) နို္င္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားရန္ ဓာတ္ပံုရိုက္ကူးျပီး ကိုယ္ေရး မွတ္တမ္း ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္သြင္းရပါမည္။ PJ အမ်ိဳးအစား ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အလုပ္သမားရွာေဖြေရးရံုး မ်ားတြင္ ျပည္ပအလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္ကတ္ျပားကို ၾကိဳတင္ေလွ်ာက္ထား ထုတ္ယူရပါမည္။

အဆင့္ (၃) ေဆးစစ္ျခင္း
လုိင္စင္ရ ျမန္မာျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး အက်ိဳးေဆာင္ေအဂ်င္စီ၏ အကူအညီျဖင့္ ေဆးစစ္ပါ။ ေဆးစစ္ျပီးေနာက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ (သို႕မဟုတ္) မိမိေနထုိင္ရာျမိဳ႕ရြာမ်ားသို႕ျပန္၍ ေစာင့္ဆုိင္းႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ မေလွ်ာက္ထားမီ ေဆးစစ္ေအာင္ျမင္ျခင္း မွတ္တမ္းရရွိ ထားရန္ လိုအပ္သည္။

အဆင့္ (၄) ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ယူျခင္း
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ (သို႕မဟုတ္) မိမိေလွ်ာက္ထားရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိုင္းေဒသၾကီးမ်ားရွိ သတင္းတပ္ဖြဲ႕ ရံုးတြင္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကို ထုတ္ယူပါ။

အဆင့္ (၅) အလုပ္ကမ္းလွမ္းလႊာ မွန္ကန္မႈ ရွိ-မရွိ စိစစ္ျခင္း
ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီမ်ားမွတင္ျပသည့္ အလုပ္ကမ္းလွမ္းလႊာမ်ားကို မွန္ကန္မႈ ရွိ-မရွိ စိစစ္ ေပးျခင္းကို ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ တဆင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံရံုးသို႕ ညွိႏိႈင္းအေၾကာင္းၾကားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ မွန္ကန္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာျပန္ရပါက ပညာေရး၊ က်န္းမာ ေရး ႏွင့္ လူ႕စြမ္းအား အရင္း အျမစ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီသို႕ တင္ျပရပါမည္။

အဆင့္ (၆) ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕သြားရန္ အရည္အေသြးျပည့္မွီေၾကာင္း (COE) ရရွိျခင္း
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္မည့္ အလုပ္သမားမ်ားအား COE (Certificate of Eligibility) ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ သို႕သြားရန္အရည္အေသြးျပည့္မွီေၾကာင္း ရရွိသူမ်ားအား ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား သက္ေသ ခံကတ္ျပား ျပဳလုပ္ေပးပါမည္။

အဆင့္ (၇) အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား အလုပ္အကိုင္ခန္႕ထားမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္ အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမား သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ိဳးေဆာင္ လုိင္စင္ရေအဂ်င္စီႏွင့္ အလုပ္သမားတို႕ ၾကားခ်ဳပ္ဆိုသည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တို႕ကို “စံ” သတ္မွတ္၍ ခ်ဳပ္ဆိုရပါမည္။

အဆင့္ (၈) ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဆုိင္ရာ လမ္းညြန္သင္တန္းတက္ေရာက္ျခင္း
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕မထြက္ခြာမီ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္သင္တန္းတက္ေရာက္ျပီးမွသာ ေစလႊတ္ မည္ျဖစ္သည္။

အဆင့္ (၉) ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႕ ထြက္ခြာျခင္း
ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ အက်ိဳးေဆာင္ေအဂ်င္စီမွ မိမိအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕ ထြက္ခြာႏိုင္ရန္ ေလယာဥ္ လက္မွတ္၀ယ္ယူျခင္း၊ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္တြင္ လုိအပ္သည့္ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားသတင္းပို႕ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တို႕အား လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕ သြားေရာက္မည့္ အလုပ္သမားမ်ားအား ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ရွိ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား မ်ား သတင္းပို႕ရာေနရာ (Myanmar Migrant Workers Reporting Counter) တြင္ သတင္းပို႕ရပါမည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ သံရံုးအကူအညီျဖင့္ (training visa) ျဖင့္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက သိရွိသင့္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား

• ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္သမားသံအရာရွိ ခန္႔အပ္ထားျခင္း မရွိေသးသည့္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသုိ႕ အလုပ္သမားေစလႊတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေအဂ်င္စီမ်ားမွတင္ျပသည့္ အလုပ္ကမ္းလွမ္းလႊာမ်ားကို မွန္ကန္မႈ ရွိ-မရွိ စိစစ္ေပးျခင္းကို ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ တဆင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံရံုးသို႕ ညွိႏိႈင္းအေၾကာင္းၾကားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
• မွန္ကန္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာျပန္ရပါက ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ လူ႕စြမ္းအား အရင္း အျမစ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီသို႕ တင္ျပရပါမည္။
• ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္မည့္ အလုပ္သမားမ်ားအား COE (Certificate of Eligibility) ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕သြားရန္အရည္အေသြးျပည့္မွီေၾကာင္း ရရွိသူမ်ားအား ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား သက္ေသခံကတ္ျပားျပဳလုပ္ေပးပါမည္။
• ျပည္ပသို႕မထြက္ခြာမီ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္သင္တန္းတက္ေရာက္ျပီးမွသာေစ လႊတ္မည္ျဖစ္သည္။
• ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕သြားေရာက္မည့္ အလုပ္သမားမ်ားအား ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ရွိ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား သတင္းပို႕ရာေနရာ (Myanmar Migrant Workers Reporting Counter) တြင္ သတင္းပို႕ရပါမည္။
• ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္ အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမား သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ိဳးေဆာင္ လုိင္စင္ရေအဂ်င္စီႏွင့္ အလုပ္သမားတို႕ ၾကားခ်ဳပ္ဆိုသည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တို႕ကို “စံ” သတ္မွတ္၍ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း။
• အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိလုပ္ကိုင္ရမည့္ အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ရရွိမည့္ လစာေငြ ကို သေဘာတူမွသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးျပီး၊ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ရန္ သေဘာတူသင့္သည္။
• ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္မည္ဆိုပါက ဂ်ပန္အစိုးရမွ သတ္မွတ္ထားေသာ အေျခခံလစာ ယန္း ၈၀,၀၀၀ ေအာက္ေလ်ာ့ေပးပိုင္ခြင့္မရွိေပ။
• အေျခခံလစာတြင္ ေရဖိုး၊ မီးဖိုး၊ လူမႈဖူလံုေရးေၾကး၊ အိမ္လခမ်ား ျဖတ္ေတာက္သည့္အတြက္ ေအဂ်င္စီမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားအား အသားတင္လစာ မည္မွ်ရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ၾကိဳတင္ေျပာျပထားရန္လုိအပ္ပါသည္။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕ (training visa) ျဖင့္သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ လိုသူမ်ား သိရွိထားရမည့္ အရာမ်ား
• ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕ training visa ျဖင့္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္မည္ဆုိပါက ၀န္ေဆာင္မႈမွာ ေဒၚလာ ၂၈၀၀ ျဖစ္သည္။
• ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕ training visa ျဖင့္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္မည့္သူသည္ အနည္းဆံုးအသက္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ျပီးသူ ျဖစ္ရမည္။
• ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက ဂ်ပန္စကား ကၽြမ္းက်င္စြာတတ္ေျမာက္ရန္လို အပ္ပါသည္။
• ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္မည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ သေဘာတူညီခ်က္ စာရြက္ စာတမ္းမ်ားကို မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ေသခ်ာသိမ္းထားရမည္။
မိမိႏိုင္ငံသို႕ ျပန္လာရန္ျပင္ဆင္ျခင္း
• မိမိႏိုင္ငံသုိ႕ ျပန္လာေသာအခါ လက္ခံႏိုင္ငံ၏ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္ရန္၊ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္ ရန္ႏွင့္ ေငြအရင္းအနွီး စုေဆာင္းလာရန္ လုိအပ္သည္။
• ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မိမိကၽြမ္းက်င္မႈအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္၌ ျပန္လည္အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။
• အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိျပီး ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားမွသာ မိမိႏိုင္ငံသို႕ ျပန္လာသည့္ အိမ္အျပန္ခရီးသည္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ျပီး၊ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ျဖစ္ပါမည္။
ဆက္သြယ္ရန္
သင့္အေနျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕ (training visa) ျဖင့္ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္လုိပါက သင့္ျမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္ (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနမွ ဖြင့္လွစ္ထား သည့္ အလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးရုံုးမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ႏုိင္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ လိပ္စာမ်ား အတြက္ ဒီေနရာ ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ