ကိုရီးယားသမၼတႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္မည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္လုိအပ္သည့္ အခ်က္မ်ား

 •  ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံသို႔ EPS ျဖင့္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္လိုေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ EPS-KLT ဘာသာေျဖဆိုႏိုင္ရန္အတြက္ အေျခခံကိုရီးယားဘာသာစကားသင္တန္းကို တက္ေရာက္ ရမည္ ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန (တုိင္းေဒသၾကီးရံုး) ၈၃ လမ္း၊ ၂၃ x ၂၄ လမ္းၾကား၊ ေအာင္ေျမသာဇံျမိဳ႕နယ္၊ မႏ ၱေလးျမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွစ၍ အခမဲ့ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပး လွ်က္ရွိပါသည္။ သင္တန္းကာလမွာ () ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္သြယ္စံုစမ္းလုိပါက ဖုန္း - ၀၂-၃၆၉၄၃၊ ၀၂-၆၉၀၅၁

 • ကိုရီးယားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ကိုင္လုိသူသည္ အသက္(၁၈)ႏွစ္မွ (၃၉)ႏွစ္ အတြင္း ျဖစ္ရမည္။

 • ေထာင္က်ခဲ့ဖူးျခင္းမရွိသူ/မိခင္ႏိုင္ငံမွ ျပည္ပသို႕ထြက္ခြါရန္ တားျမစ္ျခင္းမခံရသူျဖစ္ရမည္။

 • ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံမွ ႏွင္ထုတ္ထားျခင္း/ျပန္ပို႕ျခင္း မခံရသူ၊ တရားမ၀င္ ေနထိုင္ခဲ့ဖူးျခင္း မရွိသူျဖစ္ရမည္။

 • က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူ၊ အေရာင္မ်ား ေကာင္းမြန္စြာခြဲျခား သိျမင္ႏိုင္စြမ္းရွိသူမ်ားျဖစ္ရမည္။

ကိုရီးယားသမၼတႏုိင္ငံသို႔သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ကုန္က်မည့္စရိတ္မ်ား

 • ေလယာဥ္ + ဗီဇာ = ၅၄၅ ေဒၚလာနွင့္ ျမန္မာေငြ က်ပ္ ၈၅၀,၀၀၀/-

 • ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံသို႔ထြက္ခြါခါနီးလွ်င္ ၾကိဳတင္အာမခံေၾကးေငြ ၁၅ သိန္းက်ပ္အား ျမန္မာ့စီးပြါး ေရးဘဏ္ (ေနျပည္ေတာ္) အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန၏ သတ္မွတ္ ေငြစာရင္းအမွတ္သို႕ ေပး သြင္း၍ က်ပ္သိန္း၃၀တန္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုေဆာင္ရြက္ရမည္။ ျပန္ေရာက္လာလွ်င္ ၾကိဳတင္အာမခံေၾကး ေငြ ၁၅သိန္းက်ပ္အား ျပန္လည္ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္။ Over Stay ျဖစ္လ်င္ ၾကိဳတင္အာမခံေၾကးေငြ ထုတ္ယူရရွိမည္ မဟုတ္ပါ။ စာခ်ဳပ္အရ က်န္ေငြ က်ပ္၁၅ သိန္းကို အာမခံထားသူ ႏွစ္ဦးမွ ေပးေလ်ာ္ရမည္ျဖစ္သည္။

 

ကိုရီးယားသမၼ တႏိုင္ငံသို႕ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူ စာခၽြန္လႊာအရ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ သည့္ အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစားမ်ား

 • ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း

 • စုိက္ပ်ိဳးေရး/ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း

 • ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း

ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ရရွိမည့္ လုပ္ခလစာ

 • တစ္နာရီလွ်င္ - ,၅၃၀ ၀မ္ ရရွိမည္။

 • တစ္ရက္ နာရီလုပ္ခ - ၆၀,၂၄၀ ၀မ္ ရရွိမည္။

 • တစ္ပတ္ ၄၄ နာရီျဖင့္ - ၃၃၁,၃၂၀ ၀မ္ ရရွိမည္။

 • တစ္လ အေျခခံလစာ ၁၆ သိန္းေက်ာ္ ( ၆၅၆ ၆၀၀ ၀မ္) ရရွိမည္။

 • OT (အခ်ိန္ပိုရွိလွ်င္) OT ေၾကးရမည္။ OT (အခ်ိန္ပို) လုပ္ခ - နာရီလုပ္ခလစာ၏ .

 • OT အနည္းအမ်ားေပၚ မူတည္ျပီး တစ္လလွ်င္ အေျခခံလစာ ၁၈သိန္း ႏွင့္ သိန္း၃၀ၾကား ရရွိမည္။

 • လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိပါက ေဆးကုသစဥ္ကာလအတြင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္လစာ၏ ၇၀% ကို လုပ္ခ လစာအျဖစ္ ခံစားခြင့္ရွိသည္။  

ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံသို႔ စတင္ေရာက္ရွိခ်ိန္ သတိျပဳရမည့္ အခ်က္မ်ား

ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံသို႕ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္အလုပ္သမားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျပည္၀င္ ခြင့္ႏွင့္ ေနထုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႕ Visa () ရရွိပါမည္။ သို႕ပါ၍ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္င္ငံသို႔ ေရာက္ရွိျပီး () အတြင္း ေနထုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႕ Visa ရရွိေရးအတြက္ စာခ်ဳပ္ပါသက္တမ္းအတုိင္း လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးရံုးသို႕ အလုပ္ရွင္မွ သြားေရာက္ျပဳလုပ္ေပးပါမည္။ အကယ္၍ () လအတြင္း ျပဳလုပ္ေပးျခင္းမရွိပါက အလုပ္ သမား သံအရာရွိထံ အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။

 

အျခားသိသင့္သိထိုက္သည့္ အရာမ်ားႏွင့္ သတိျပဳရမည့္ အခ်က္မ်ား

အလုပ္သမားမ်ား ေပးသြင္းရမည့္ အာမခံေၾကးမ်ား

 • အသက္အာမခံေၾကး

 • အျပန္စရိတ္အာမခံ

 • က်န္းမာေရးအာမခံ

အလုပ္ရွင္မွ ေပးသြင္းရမည့္ အာမခံေၾကးမ်ား

 • လုပ္ငန္းခြင္ ထိခိုက္မႈအာမခံ

 • လစာေငြ အာမခံ

အလုပ္ေနရာ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ျခင္း

() ႏွစ္အတြင္း အလုပ္ရွင္၏ တရား၀င္ အလုပ္ထြက္စာျဖင့္ ()ၾကိမ္ အလုပ္ေနရာေျပာင္းခြင့္ရွိသည္။

() ၾကိမ္ေရတြက္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းမေရတြက္သည့္ အလုပ္ေျပာင္းေရႊ႕မႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား

- စက္ရံုေဒ၀ါလီခံသည့္အခါ

- အလုပ္ရွင္မွ အလုပ္စာခ်ဳပ္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္သည့္အခါ

- အလုပ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ေရာဂါ ရရွိသည့္အခါ

 

() ႏွစ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျပီးေနာက္ ေနာက္ထပ္ () ႏွစ္ (၁၀) ထပ္မံ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ အခြင့္ အေရး

 • ေနာက္ဆံုးလုပ္ကိုင္သည့္ စက္ရံုတြင္ အနည္းဆံုး လုပ္သက္()လရွိျပီး၊ အလုပ္ရွင္မွ ထပ္မံေခၚယူလိုပါ ကေနာက္ထပ္ ()ႏွစ္ (၁၀) စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို၍ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါသည္။

 • အထူးဂရုျပဳရန္အခ်က္မွာ ()နွစ္ (၁၀) ထပ္မံ အလုပ္လုပ္ရန္ အလုပ္ရွင္/အလုပ္သမား ေဘာတူညီျပီး ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားရံုးတြင္ အလုပ္ရွင္မွ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားေခၚယူသည့္ ခြင့္ျပဳ မိန္႕ရွိ/မရွိ စံုစမ္းထားရမည္ ျဖစ္သည္။

 

မွတ္ခ်က္။   အလုပ္ရွင္မွ အလုပ္သမားစာခ်ဳပ္ကို ရပ္တန္႕လုိက္ျခင္း၊ (သို႔) ၄င္းတို႔၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းကို ပိတ္လုိက္သည့္ အေျခအေနမွလြဲ၍ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႕၏ လုပ္ငန္းခြင္ေနရာကို ေျပာင္း လဲခြင့္မရွိပါ။

 

အထူးသတိျပဳရန္။ တရားမ၀င္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္း အေျခအေနသို႕ေရာက္ရွိျခင္း

 • အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမိန္႔ (Work Permit) အရ ခြင့္ျပဳခ်က္ထက္ပိုေနျခင္း။

 • ခြင့္ျပဳမထားေသာ အလုပ္ေနရာ (လုပ္ငန္းခြင္) တြင္လုပ္ကိုင္ျခင္း။

 

မူလစက္ရံုမွ ထြက္ခြာ  အျခားစက္ရံုသို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း

 • အလုပ္ရွင္မွ အလုပ္ထြက္စာအား အလုပ္သမားထံသို႕ ေပးလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္သမားရံုးသို႕ တိုက္ရိုက္ ေပးပို႕လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္သမားမွ တစ္လအတြင္း သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားရံုးသိုု႕ သြားေရာက္မွတ္ပံု တင္ရန္လုိအပ္ပါသည္။

 • အလုပ္ရွာခြင့္ကာလ () လရွိပါသည္။

 

အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ပါမစ္(ေနထုိင္ခြင့္) မကုန္ဆံုးမီ မိမိဆႏၵ အေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္းအတြက္ ေပးသည့္ မက္လံုးမ်ား

 • ကိုရီးယားႏိုင္ငံသို႕ ျပန္လည္၀င္ေရာက္သည့္အခါ အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားမႈ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ေပး သည့္ မက္လံုးမ်ား (ဥပမာ - အထူး TOPIK)

 • ေနာက္ဆံုး လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အနည္းဆံုးတစ္ႏွစ္လုပ္ကိုင္ျပီး အမိႏိုင္ငံသို႕ ဆႏၵအ ေလ်ာက္ ျပန္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ မူလ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အလုပ္ျပန္လည္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိပါသည္။

 

အလုပ္သမားမ်ား၏ တာ၀န္ ၀တၱရားမ်ား ႏွင့္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္မ်ား

) အလုပ္ျပန္လည္ခန္႕ထားျခင္းခြင့္ျပဳမိန္႕ (အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္) ပါမစ ္သက္တမ္းတိုးျခင္း

 • အကယ္၍ အလုပ္ရွင္မွ ကနဦး ၃ႏွစ္ သက္တမ္းမကုန္မီ အလုပ္ဌာနမွ အလုပ္ျပန္လည္ ခန္႕အပ္ေၾကာင္း ခြင့္ျပဳမိန္႕ကိုရရွိပါက အလုပ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳမိန္႕ကို ၂၂ ထပ္မံသက္တမ္းတိုးႏိုင္ပါသည္။

 • အလုပ္ျပန္လည္ခန္႕ထားျခင္း ခြင့္ျပဳမိန္႕ထုတ္ေပးခ်ိန္တြင္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ကိုရီးယား လူ၀င္ မႈၾကီးၾကပ္ေရးတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ Visa သက္တမ္းတိုးျခင္းကို ေလ်ာက္ထားၾကရမည္။