စကၤာပူႏိုင္ငံ

စကၤာပူႏုိင္ငံ နုိင္ငံနွင့္ ပတ္သက္သည့္အခ်က္မ်ား စုေဆာင္းျပင္ဆင္ေနဆဲျဖစ္ပါသျဖင့္ စကၤာပူႏုိင္ငံရွိ အကူအညီေပးႏုိင္သည့္ အဖြဲ႕မ်ား၏ လိပ္စာကို သိရွိႏုိင္ရန္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။