သတင္းေပးတိုင္ၾကားေရးစနစ္နွင့္္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား Trade Unions

သတင္းေပးတိုင္ၾကားေရးစနစ္နွင့္္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား (Trade Unions)

အဓိကေပးလိုသည့္အေၾကာင္းအရာ ()    သတင္းေပးတိုင္ၾကားေရး အတြက္အေရးေပၚ ဆက္သြယ္ေရး လိုင္း (hotline) နွစ္ခုရွိပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္ တြင္တစ္ခုနွင့္ ရန္ကုန္တြင္တစ္ခုရွိကာ ၂၄ နာရီဖြင့္လွစ္ထား ပါသည္။ အလုပ္သမားနွင့္ အလုပ္ရွင္အၾကား အျငင္းပြားမႈတစ္စံုတစ္ရာရွိပါက၊ မေက်နပ္မႈကို သတင္းေပး တိုင္ၾကားေရး စနစ္ (Complaint Mechanisms) ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားမွ တစ္ဆင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း တိုင္တန္းနိုင္ပါသည္။

 

အဓိကေပးလိုသည့္အေၾကာင္းအရာ ()    အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးစနစ္ (Labour Dispute Resolution System)

  • အကယ္၍အလုပ္ရွင္တစ္ဦး သို႕မဟုတ္ အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ အလုပ္ခန္႕ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီ ခ်က္စာခ်ဳပ္ကို လိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္ပါက၊ သို႕မဟုတ္ အျခားကိစၥတစ္ခုခုအေပၚ အျငင္းပြားမႈရွိပါက၊ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး ဥပေဒအရ လုပ္ငန္းခြင္ညွိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီက ဦးစြာေျဖရွင္းေပးရမည္။
  • အကယ္၍အျငင္းပြားမႈကို လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မေျဖရွင္းနိုင္ပါက၊ အျခားအဆင့္မ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ေျဖရွင္းသည္။ လိုအပ္ပါက အျငင္းပြားမႈကို ခံုသမာဓိေကာင္စီ (Arbitration Council) ျဖင့္စီရင္ဆံုးျဖတ္ရသည္။
  • တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း အျငင္းပြားမႈတစ္ရပ္ကို လုပ္ငန္းခြင္ေစ့စပ္ညွိနွိုင္းေရးေကာ္မတီျဖင့္ စတင္ေျဖ ရွင္းသည္။ ထိုမွျမိဳ႕နယ္အဆင့္ ျဖန္ေျဖေရးအဖြဲ႕သို႕ေရာက္သည္။ ေျဖရွင္းမႈမေအာင္ျမင္ပါက၊ သက္ဆိုင္ရာ တရားရံုးတြင္ ဆက္လက္ေျဖရွင္းရသည္။
  • အုပ္စုလိုက္အျငင္းပြားမႈကို လုပ္ငန္းခြင္ညွိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ (ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေရး) ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ျဖန္ေျဖ ေရးအဖြဲ႕ (ျဖန္ေျဖေရး) နွင့္္ ခရိုင္/ျပည္နယ္ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၊ ခံုသမာဓိေကာင္စီနွင့္္ခံုရံုး (စီရင္ဆံုးျဖတ္ေရး) စသည္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္သြားရပါသည္။

အဓိကေပးလိုသည့္အေၾကာင္းအရာ ()    အလုပ္သမားေရးရာ သတင္းေပးတိုင္ၾကားေရးစနစ္ (the Labour Complaint Mechanism) နွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ အလုပ္သမားမ်ား၏ မေက်နပ္မႈမ်ား ကို တိုင္တန္းနိုင္ရန္အတြက္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနွင့္္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ၾကီးဌာနမွ သတင္းေပး တိုင္ၾကားေရးစနစ္ (Complaint Mechanism) တစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ မိမိတို႕၏ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ E-mail လိပ္စာနွင့္္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားျဖင့္ ေပးပို႔ဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။

သတင္းေပးတိုင္ၾကားေရးဌာန (ေနျပည္ေတာ္)

 

သတင္းေပးတိုင္ၾကားေရးဌာန (ရန္ကုန္)

  • ဝ၁-၆၅၀၁၈၇
  • ဝ၁-၆၅၀ဝ၈၉

အဓိကေပးလိုသည့္အခ်က္ ()    အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား (Trade Unions)

  • ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္နွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားအတြက္ အလုပ္သမား သမဂၢ ကို အကူအညီ ေတာင္းခံနိုင္ပါသည္။ သမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ေနရန္မလိုအပ္ပါ။
  • အလုပ္နွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာရွိပါက ဤဖုန္းနံပါတ္ကိုေခၚဆိုနိုင္ပါသည္။ 

၀၁- ၅၅၁၅၂၆      ျမန္မာနိုင္ငံအလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (CTUM)

  • CTUM တြင္ေကာ္မတီ၆ရပ္ရွိပါသည္။

၁။ လုပ္ခ/လစာေကာ္မတီ

၂။ လူမႈဖူလံုေရးနွင့္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီ

၃။ လုပ္ငန္းခြင္လံုျခံဳေရးနွင့္က်န္းမာေရးေကာ္မတီ

၄။ စက္မႈေရးရာနွင့္အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီ

၅။ ေျမယာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီ

၆။ ဆက္သြယ္ေရးေကာ္မတီ

အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

၁။ အလုပ္သမားမ်ားကိုကိုယ္စားျပဳရန္။

၂။ အလုပ္သမားမ်ား၏အခြင့္အေရးနွင့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ကာကြယ္ရန္။

၃။ အလုပ္သမားမ်ား၏လုပ္ငန္းတာဝန္နွင့္ ပတ္သက္သည့္အသိပညာကို ဖြံ႕ျဖိဳးေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္။

၄။ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတိုးတက္ေရးကို အေထာက္အကူေပးသည့္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ အလုပ္သမားမ်ား ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ အလုပ္သင္တန္းနွင့္ တတ္ကြ်မ္းမႈျမင့္တင္ေရးသင္တန္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္။

  • သင္မေျဖရွင္းနိုင္သည့္အလုပ္နွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာရွိလာပါက အလုပ္သမားသမဂၢကို မေနွာင့္မေနွး၊ လြတ္လပ္စြာဆက္သြယ္နိုင္ ပါသည္။

အဖြဲ႕ဝင္ေၾကးမွာလစဉ္ လုပ္ခလစာ % သာျဖစ္သည္။