မိမိ၏ အခြင့္အေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမားဥပေဒနွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတို႕နွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ား (ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္)

ျမန္မာနိုင္ငံသားတစ္ဦး ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ သင္သည္ နိုင္ငံသားတစ္ဦးအတြက္ ျပဌာန္းထားသည့္ အခြင့္ အေရးမ်ားအားလံုးကို ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ယင္းအခြင့္အေရးသည္ သင္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူျဖစ္ျခင္း/မျဖစ္ ျခင္းေၾကာင့္ မေျပာင္းလဲသြားေပ။ သင္သည္ အလုပ္အကိုင္အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ ေနျခင္းေၾကာင့္ တည္ဆဲအလုပ္သမားဥပေဒကို သိရွိထားသင့္ျပီး၊ ယင္းဥပေဒသည္ သင့္အား မည္သို႕ကာကြယ္သည္၊ မည္သည့္ အခ်က္က အကာအကြယ္မေပးနိုင္ဟူသည့္ အခ်က္တို႕ကို သိရွိ ထားသင့္ပါသည္။

အလုပ္သမားဥပေဒနွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ အလုပ္သမားမ်ားတြင္ ေအာက္ပါအခြင့္အေရးမ်ား ရွိသည္။

 အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ (လုပ္ခ/လစာ) (minimum wage)

 အလုပ္ခ်ိန္နွင့္ အခ်ိန္ပို

 ခြင့္ (ေရွာင္တခင္ခြင့္၊ လုပ္သက္ခြင့္ (earned leave)၊ ေဆးခြင့္နွင့္ အမ်ားျပည္သူနွင့္ဆိုင္ေသာ အလုပ္ပိတ္ ရက္မ်ား)

 မီးဖြားခြင့္

 အပတ္စဥ္ နားရက္မ်ား

 ကေလးအလုပ္သမားနွင့္လူငယ္ (ငယ္ရြယ္သူ) အလုပ္သမားမ်ား

 လူမႈဖူလံုေရး

 လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္နစ္နာမႈေလ်ာ္ေၾကး

 အလုပ္ခန္႕ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ (Employment Contract) လုပ္အားကိုေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္ျခင္း