ေငြလႊဲနည္းလမ္းမ်ား

အဓိကပေးလိုသည့်အချက် ()    ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ ေငြပို႕ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ (လုပ္ငန္း) ကိုေရြးခ်ယ္ပံု

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုအေျခခံကာ အိမ္သို႕ေငြျပန္ပို႔ရန္ နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္သင့္ပါသည္။

  • အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕မႈနွင့္ ျမန္ဆန္မႈသာမက ယံုၾကည္စိတ္ခ်နိုင္မႈ၊ လံုျခံဳမႈ နွင့္ ဝန္ေဆာင္ခ သက္သာမႈ တို႔ ျဖစ္သည္။
  • အေကာင္းဆံုးနွင့္ အလံုျခံဳဆံုးနည္းလမ္းမွာ ျပန္ပို႕ေငြကို ဘဏ္မ်ားနွင့္ မိုဘိုင္းလ္အေျချပဳ (mobile-based) ေငြလႊဲေပးသည့္  အဖြဲ႕မ်ားကဲ့သို႔ေသာ တရားဝင္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမွ တစ္ဆင့္ျပန္ပို႔ျခင္း ျဖစ္သည္။
  • ဘဏ္ သို႕မဟုတ္၊ မိုဘိုင္းလ္အေျချပဳလုပ္ငန္းမွ တစ္ဆင့္လႊဲပါက၊ မိမိ၏ေငြကို လမ္းေၾကာင္းျပန္လိုက္ ရန္လည္း လြယ္ကူသည္။
  • လႊဲေျပာင္းမႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္း အတြက္လည္းရွင္းတမ္း (statements/receipts) မ်ားလက္ခံရရွိ သည္။

ပံုမွန္ (တရား၀င္) ေငြလႊဲႏုိင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား

တရား၀င္ ေငြလႊဲႏုိင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား သည္ အစုိးရ မွ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား တြင္

၁) အစုိးရ ဘဏ္မ်ား

၂) ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ား

၃) ဖုန္း ျဖင့္ ေငြလႊဲ၀န္ေဆာင္မွဳေပးသူမ်ား

ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ ေငြလႊဲ၀င္ေဆာင္မွဳမ်ား

ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ ေငြလႊဲ၀င္ေဆာင္မွဳမ်ား သည္ အစုိးရ အသိအမွတ္ျပဳ မဟုတ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ၀န္ေဆာင္မွဳ မ်ားတြင္းာ

၁) မိတ္ေဆြ ႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ား

၂) အငွားယာဥ္၊ အျမန္ယာဥ္ငယ္၊ အျခားေသာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား

၃) ေငြလႊဲကုိယ္စားလွယ္၊ ပြဲစား၊ တရားမ၀င္ေငြလႊဲလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္သူမ်ား