လံုျခံဳစြာေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း နည္းလမ္း ႏွင့္ အႏၲရာယ္မ်ားကိုေရွာင္ရွားျခင္း